Zásady ochrany osobních údajů

Created with Sketch.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Naše organizace zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů a vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí.

 

Zpracováváme následující údaje

Základní identifikační údaje:

 • jméno a příjmení
 • akademický titul (v případě jeho uvedení)
 • doručovací adresa (v případě fyzické osoby podnikající se jedná o adresu dané společnosti, v případě fyzické osoby nepodnikající je to doručovací adresa)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo.

Další identifikační údaje:

 • pracovní pozice
 • název organizace
 • IČO
 • adresa sídla nebo místa podnikání.

Bankovní informace:

 • číslo bankovního účtu (v případě platby přes elektronické bankovnictví).

Obchodní informace:

 • informace získané v rámci komunikace a dotazů se stávajícími partnery, které souvisejí s poskytováním dat.

Právní titul zpracování:

 • plnění smlouvy
 • zákonná povinnost (u faktur daňové právní předpisy).

Způsob zpracování:

 • automatizované
 • manuální.

Doba zpracování:

 • smlouvy – po dobu trvání smlouvy + 3 roky od ukončení platnosti dané smlouvy (z důvodů případných oprávněných nároků správce)
 • faktury – dle příslušných ustanovení daňových předpisů (v současnosti 10 let)
 • vyřizování dotazů – po dobu vyřízení daného dotazu a následně z důvodu případných, oprávněných nároků správce 3 roky dle občanského zákoníku.

 

Příjemci:

 • subjekty podílející se na plnění dané zakázky (v případě, že zajištění dané služby nebo produktu probíhá ve spolupráci s jiným subjektem)
 • doručovací služby (Česká pošta, kurýrní služby apod.)
 • finanční audit (v případě vyžádaní informací ze strany finančního auditora).

 

Návštěva webových stránek

Naše stránky mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

Cookie je malý soubor, obvykle složený z písmen a číslic, který je zaslán do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. Můžeme tak rozpoznat Vaše chování na naší stránce a zjistit oblasti Vašeho zájmu. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti CENIA – NERP byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Na svém počítači máte možnost cookies přijmout nebo je odmítnout, a to změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme, že zamítnutím cookies nebudou některé prvky k dispozici a stránky nemusí být plně funkční.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Provozovatel není odpovědný za podmínky užívání ani za podmínky ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Provozovatel vyzývá své uživatele, aby si toto při opouštění tohoto webu uvědomili a četli si pravidla používání každé takové webové stránky, která může shromažďovat informace, ze kterých lze uživatele identifikovat.

 

Jaká máte práva a jak jich využít

 

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Můžete nás požádat, pokud žádost splňuje požadavky GDPR, zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením, o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši žádost vyřizovat. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením upozornit. Po ověření Vaší totožnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je zaslat poštou, datovou schránkou nebo doručit osobně.

 

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši námitku vyřizovat. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání marketingových sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

 

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 • pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti
 • pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte, zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením, namísto o vymazání o omezení jejich použití
 • pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 • pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

V každém z těchto případů budeme vyžadovat nejprve ověření Vaší totožnosti.

 

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali
 • odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu)
 • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků
 • neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením a po ověření Vaší totožnosti takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, ověříme Vaši totožnost a v zákonem stanovené lhůtě Vám je zašleme ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit.

 

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo zasláním zprávy poštou, datovou schránkou nebo osobním doručením.

 

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů CENIA:

Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00

Datová schránka CENIA: wjxibvp

e-mail: dpo@cenia.cz