FAQ

Created with Sketch.

Producentem datové sady se rozumí subjekt nebo organizace, která sbírá a zpracovává primární data. Poskytovatelem datové sady se rozumí subjekt nebo organizace, od které Zpracovatel data přebírá. Ve většině případů je poskytovatel současně producentem dat. Producenty a poskytovatele datové sady označujeme souhrnně jako subjekt poskytující datovou sadu.

Pořádáme konference, semináře, workshopy a také e-learning. Tyto akce jsou určeny pro zaměstnance spolupracujících organizací, od kterých přebíráme data (datové sady).

Datové podklady, neboli datové sady o životním prostředí CENIA pravidelně sbírá od Producentů dat. Z nich jsou následně připravovány publikace (především Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR a Statistická ročenka životního prostředí ČR) a další informační výstupy, které hodnotí stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí a jejich zátěží.

Indikátory vznikají zpracováním datových sad pro účely hodnocení stavu a vývoje životního prostředí a jsou publikovány v rámci indikátorových sad periodických hodnotících publikací a strategických dokumentů. Na rozdíl od datových sad, zahrnuje indikátor v typickém případě expertní vstup ze strany CENIA (výpočet, agregaci, interpretaci).

Organizačně tvoří platformu (pracovní skupinu) NERP skupina zástupců poskytovatelů dat, jejíž posláním je dosáhnout a udržet opatření zvyšující kvalitu výstupů, odbornost a kompetence zapojených členů v oblasti environmentálního reportingu.

Námi vytvořené indikátory budeme publikovat v Národním katologu otevřených dat (NKOD), tak aby se naše data dále využívala v odborné i komerční sféře.

Vytvořením automatizovaných procesů, postupů a činností spojených se sběrem a uveřejňováním dat o životním prostředí, a to díky nastavené spolupráci – uzavřením memorand a smluv mezi vlastníky, producenty a zpracovateli dat.

V rámci projektu připravujeme několik témat, které zpracujeme do samostatných e-learningových lekcí. Součástí e-learnigu bude prezentace a závěrečný test. Předmětem lekcí bude například: vizualizace dat, legislativní požadavky, dezinformace, otevřená data apod. Další možností, jak se vzdělávat je účast na našich konferencích a seminářích, které pravidelně pořádáme a jejichž seznam a prezentace najdete v sekci AKCE.

Samotný projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost potrvá do 31. 5. 2023. Nicméně s výsledku projektu budeme pracovat další roky i po skončení projektu

Do konce roku 2023 plánujeme uzavřít memoranda a smlouvy o spolupráci s našimi poskytovateli dat. V první polovině roku bychom chteli dostat datové sady již v optimalizované podobě. Plánujeme 4 velké konference v Praze, Brně a Plzni. A samozřejmě spoustu vzdělávacích seminářů.